ע
ABARIM
Publications
Matthew 1 interlinear (Greek/English), word by word translation and Greek grammar parsing codes

| The Greek New Testament |

— interlinear (Greek/English) New Testament, translated word by word and with Greek grammar parsing codes

Source: http://www.abarim-publications.com/Interlinear-New-Testament/index.html

For the English parts we use the King James Version; the Greek is the Byzantine Majority Text, and the parsing is mostly based on the Robinson and Pierpont 2000 edition and a little bit our own.
Click here for a more elaborate bibliography and list of texts and sources we frequently use.

Matthew

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mark

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Luke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

John

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Acts

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Romans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1 Corinthians

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2 Corinthians

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Galatians

1
2
3
4
5
6

Ephesians

1
2
3
4
5
6

Philippians

1
2
3
4

Colossians

1
2
3
4

1 Thessalonians

1
2
3
4
5

2 Thessalonians

1
2
3

1 Timothy

1
2
3
4
5
6

2 Timothy

1
2
3
4

Titus

1
2
3

Philemon

1

Hebrews

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

James

1
2
3
4
5

1 Peter

1
2
3
4
5

2 Peter

1
2
3

1 John

1
2
3
4
5

2 John

1

3 John

1

Jude

1

Revelation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
[Note]: We"re obviously not wholly done yet; we have about 82% of the NT covered .

| The Greek New Testament |